24 Paź

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

(0)

Ze względu na Wasze mailowe zapytania odnośnie „tej całej odpowiedzialności”, postanowiłem zamieścić na blogu jeden z tematów kursu LEVEL-UP, mam nadzieję, że pomoże to usystematyzować wiedzę w tym zakresie. W punktach przedstawię najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością zarządu w spółce z ograniczona odpowiedzialnością. To często pomijany, a przecież bardzo ważny temat. Nie jest tak, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to idylla. Nie chcę byś budował sobie w umyśle fałszywie wyidealizowany obraz tej formy prowadzenia firmy. Zależy mi na tym byś przed podjęciem ostatecznej decyzji miał poczucie, że Twoja wiedza jest kompletna. Tak, byś mógł świadomie przenieść swoją firmę na wyższy poziom. No to zaczynamy.

1.) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy tworzeniu spółki – art. 292 KSH -” kto wbrew przepisom, ze swojej winy wyrządził spółce szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia” –  przepis ten rozciąga się poza sam etap tworzenia spółki także na zmiany umowy spółki, połączenia, przekształcenia, etc; nie powinno to jedna k nikogo dziwić – jest to emanacja szerszej zasady odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę;

2.) odpowiedzialność za szkody wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem – art. 293 KSH – odpowiada się za działania sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy chyba, że nie ponosi się winy; to również jest oczywiste, ale warto o tym pamiętać – to że, mamy spółkę z o.o. nie oznacza, że jesteśmy bezkarni i możemy robić co nam się żywnie podoba; wyższy poziom to także konieczność większej świadomości skutków swoich działań i zaniechań – słowem – wyższy profesjonalizm;

3.) odpowiedzialność za zobowiązania w razie podania fałszywych danych – art. 291 KSH – jeśli członek zarządu umyślnie, lub przez niedbalstwo podał fałszywe dane w oświadczeniu o pokryciu kapitału zakładowego  – odpowiada wobec wierzyciela solidarnie przez trzy lata od dnia zarejestrowania spółki; istotny jest fałsz w mome ncie składania oświadczenia, którego nie może usunąć fakt późniejszego doprowadzenia do stanu zgodnego z treścią oświadczenia; zakładając spółkę z o.o., członkowie zarządu składają przed sądem oświadczenie, w którym potwierdzają, że wszyscy udziałowcy wnieśli swoje wkłady na pokrycie kapitału zakładowego; zasadniczo to najważniejszy etap zakładania spółki z o.o. – bo to właśnie ów wniesiony kapitał jest gwarantem istnienia spółki i jej wypłacalności (minimum do wysokości kapitału zakładowego); wprowadzenie w błąd KRSu jest równoznaczne z wprowadzeniem w błąd wszelkich faktycznych i potencjalnych kontrahentów – stąd taka odpowiedzialność;

4.) odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki – art. 299 KSH – w sytuacji kiedy egzekucja okaże się niemożliwa odpowiadają członkowie zarządu solidarnie; można się jednak uchylić od tej odpowiedzialności składając we właściwym czasie (14 dni od momentu kiedy spółka utraciła zdolność do regulowania należności wymagalnych) wniosek o upadłość; odpowiedzialność ta jest nieograniczona (do wysokości długu); „solidarność” oznacza, że wierzyciel może się zaspokoić z majątku tylko jednego członka zarządu!; odpowiedzialność z tego paragrafu można rozciągnąć także na członków zarządu, którzy w okresie wystąpienia wierzyciela z żądaniem zapłaty długu nie pełnili już funkcji, ale pełnili ją w momencie kiedy ów dług powstawał (i nie zgłosili upadłości); tego trzeba najbardziej pilnować – rolą zarządu jest stanie na straży gwarancji wypłacalności; jeśli zaległości (wymagalne) spółki przewyższają jej majątek traci ona wiarygodność, nie jest już gwarantem bezpiecznego obrotu gospodarczego;

5.) odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki –  art. 116 OP – analogicznie do  art. 299 KSH tylko, że przed Urzędem Skarbowym; również można się od tej odpowiedzialności uwolnić ogłaszając upadłość, albo (czego nie ma dla art 299 KSH) – wskazując mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych; czyli o ile w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej niesprawiedliwy werdykt urzędu skarbowego może zrujnować życie, o tyle w przypadku spółki z o.o. – tylko tą spółkę (a przecież możesz mieć wiele spółek z o.o.!);

6.) odpowiedzialność członków zarządu względem wspólników i osób trzecich – art. 300 KSH – czyli de facto odesłanie do art. 415 KC – kto komu wyrządził szkodę obowiązany jest do jej naprawienia, a ciężar udowodnienia szkody spoczywa na poszkodowanym;

7.) bezprawna wypłata –  art. 198 KSH – jeśli ktoś otrzymał co mu się nie należało ma to zwrócić a jak tego nie zrobi – przed spółką odpowiadają członkowie zarządu – muszą to zwrócić „z własnej kieszeni” – chodzi to o to co jest powszechne w spółkach osobowych czyli na przykład o „wzięcie sobie pieniędzy z kasy”, albo „użycie karty firmowej w celach osobistych”, lub inne; ilu przedsiębiorców funkcjonujących jako spółki osobowe albo cywilne ma z tym problem? – wspólnik wyciąga pieniądze z firmowej kasy i nic go nie obchodzi, że tym samym wpędza spółkę w spiralę zadłużenia – w spółce z o.o., jest to karalne z mocy KSH; innymi słowy – jeśli chcesz wejść z kimś w spółkę by go okradać nie wchodź w spółkę z o.o. – tutaj nic nie zwojujesz;

8.) działanie na szkodę spółki – art. 296 KK – nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązku które sprowadza niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej ( do 3 lat) lub wyrządza taką szkodę (do 5 lat) – ale ten zapis dotyczy wszystkich, którzy zajmują się sprawami firm (nie tylko spółek z o.o., ale także spółek osobowych, cywilnych, czy zwykłych działalności);

9.) nie zgłoszenie upadłości – poza art. 299 ksh i odpowiedzialnością majątkową z tego artykułu, funkcjonuje również art. 586 KSH nakładający odpowiedzialność karną (do 1 roku) za niezłożenie w terminie wniosku o upadłość;

10.) ogłaszanie nieprawdziwych danych – czyli na przykład oświadczenie, że kapitał zakładowy został opłacony podczas gdy de facto nie został – to także (poza odpowiedzialnością majątkową do 3 lat od zarejestrowania – art. 291 KSH) odpowiedzialność karna na mocy art. 587 KSH (do 2 lat)

11.) zgodnie z art. 200 KSH spółka nie może nabywać ani obejmować swoich udziałów, jeśli członek zarządu tego nie dopilnuje – na mocy art. 588 KSH może trafić na 6 miesięcy do więzienia; podobnie na 6 miesięcy można trafić za kraty jeśli dopuszcza się do wydania przez spółkę dokumentów na udziały lub prawa do zysków (art. 589 KSH);

12.) niewykonanie obowiązków zarządu – art. 594 KS H – warto sobie to zapamiętać, bo grozi za to grzywna do 20 tyś. zł – temat będzie szerzej omawiany na spotkaniu, na które już teraz serdecznie zapraszam;

13.) warto pamiętać, że dopuszczenie do składania pism niezawierających obligatoryjnych danych to grzywna 5000 zł – przykładowo wystarczy z maila firmowego  wysłać do kogoś wiadomość bez danych, które zostały wskazane w art. 206 KSH (czyli na przykład bez numeru NIP) i na podstawie art. 595 KSH może zostać nałożona grzywna we wzmiankowanej wysokości;

Czy to powinno przerażać? Wygląda strasznie, ale pomyśl, że to są zasadniczo jedyne obszary za które odpowiadasz karnie bądź majątkowo w przypadku spółki z o.o.. A jak to wygląda przy zwykłej działalności gospodarczej? No cóż – Twoja odpowiedzialność nie jest ograniczona :).

Categories: firma

Leave us a reply

Comments (0)

to-top