3 maja

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

(10)

W kodeksie spółek handlowych procedura ta opisana jest w rozdziale 6 działu 3 do tytułu IV. Innymi słowy są to artykuły od 5841 do 58413. Zasadniczo, podzielając wątpliwości Katarzyny Kopaczyńskiej-Pieczniak (str. 340 – 341, „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, redakcja naukowa Andrzej Kidyba, LEX Wolters Kluwer Business, wydanie 3, Warszawa 2013), stoję generalnie na stanowisku, iż chcąc zamienić działalność gospodarczą w spółkę z o. o., należy najpierw zakończyć działalność gospodarczą, a następnie zawiązać spółkę z o. o., i prowadzić niejako „od nowa” w ramach nowego podmiotu – osoby prawnej. Ewentualnie rozważyć wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do powstającej spółki z o.o. W większości przypadków da się tak zrobić bez większych problemów, choć wymaga to pewnego wysiłku. Należy bowiem zakończyć wszystkie kontrakty, spłacić wierzycieli, oraz dopełnić formalności związanych z wykreśleniem działalności gospodarczej z rejestrów. Oczywiście, w praktyce, często proces zamykania działalności gospodarczej występuje równocześnie z procesem rozpoczynania działalności spółki z o. o. Przedsiębiorca nie zawiera już nowych kontraktów jako osoba fizyczna tylko działając z umocowania nowo-założonej spółki z o. o. Ale ten wpis nie jest o tym.

Jest natomiast o tej wyjątkowej sytuacji, kiedy dokonując rachunku „zysków i strat” okazuje się, że bardziej się opłaca przekształcić DG (działalność gospodarcza) w ZOO (spółka z ograniczoną odpowiedzialność. Do powstania wpisu zainspirował mnie Marek, z którym koresponduję już od ponad miesiąca. Jego sytuacja jest poniekąd wyjątkowa, gdyż prowadzona przez niego DG opiera się na uzyskanych przez niego, jako osobę fizyczną, koncesjach i zezwoleniach. Proces uzyskiwania tych koncesji był kosztowny i czasochłonny, tak więc powtarzanie procedury, tym razem na ZOO, byłoby działaniem bezsensownym ekonomicznie. Rozwiązaniem jest właśnie procedura „przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową”.

KSH (Kodeks Spółek Handlowych) określa przedsiębiorcę, zgodnie z brzmieniem art 551 par 5 jako „osobę fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej”, czyli zgodnie z art 2 tejże ustawy „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. W uproszczeniu – jeśli prowadzisz DG z wpisem do CEIDG (www.ceidg.gov.pl), jesteś zgłoszony w ZUS, masz swój numer NIP i REGON – chodzi o Ciebie.

Nie jest to bynajmniej prosta droga, i na pewno warto mieć na niej przewodnika. Spróbuję jednak najrzetelniej jak potrafię naszkicować, od strony prawnej, sposób przejścia z DG i do ZOO. Zajmie mi to trochę miejsca, tym bardziej że przytoczę całe artykuły KSH, żeby Komentujący nie musieli grzebać w Internecie :), więc jeśli nie masz na to ochoty po prostu przejdź do ostatniej części wpisu.

Art. 5841

§ 1. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.§ 2. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej wskutek przekształcenia.
Chodzi o to, że przekształcenie DG w ZOO ma miejsce z chwilą wpisu do KRS – data na informacji o wpisie – przed tą datą wciąż jest się DG a po niej już ZOO. Co ważne, przekształcenie następuje w dość specyficzną formę ZOO – czyli jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (art 551 par 5 ksh) – jedyny wspólnik w takiej spółce jest zobowiązany do opłacania ZUSu! – tak więc niezwłocznie po uzyskaniu wpisu należy zbyć przynajmniej jeden udział i znów złożyć informację do KRSu. To jest właśnie jeden z minusów tego rozwiązania, i dlatego właśnie (między innymi) jeśli się nie musi (kosztowne koncesje, zezwolenia) lepiej nie przekształcać DG w ZOO tylko otwierać ZOO równolegle. Pocieszeniem jest to, że wykreślenie z CEIDG dzieje się „automatycznie” i nie musimy za tym biegać – skutki „państwa przyjaznego przedsiębiorcom” :).

Art. 5842

§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.§ 3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.
Ten artykuł jest kluczowy, nie tylko dla Marka, ale dla wszystkich, którzy nie mogą sobie pozwolić na poniesienie kosztów i inwestycję czasu w nowe koncesje czy zezwolenia. Po przekształceniu, nowo-powstała spółka z o. o. będzie „właścicielem koncesji i zezwoleń” co umożliwi nieprzerwane działanie podmiotu gospodarczego – firmy – tylko, że w nowej formie organizacyjno-prawnej. Co ważne, od 01.01.2013 spółka przekształcona – może też zachować dotychczasowe ulgi podatkowe podmiotu przekształcanego (DG) – to też plus, o którym warto pamiętać zastanawiając się nad tą drogą rozwoju firmy.

Art. 5843

W przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.
No tu to nie ma co komentować :), warto tylko o tym pamiętać, albo wynająć sobie kogoś kto o tych wszystkich „papierkologiach” będzie pamiętał za nas :).

Art. 5844

Do przekształcenia przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Innymi słowy, nie ma fazy „w organizacji”, ale za to musimy pamiętać o wszystkich wymogach ZOO – kapitał zakładowy, zarząd, etc.

Art. 5845

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:1)   sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;2)   złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

3)   powołania członków organów spółki przekształconej;

4)   zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

5)   dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

No a to jeden z większych minusów. Konieczna wizyta u notariusza (plan, oświadczenie w formie aktu), biegły rewident. Nie ma lekko. Mnóstwo papierków i mnóstwo czasu, który trzeba nad tym spędzić. Gdyby nie te koncesje, ja bym się w to nie bawił :).

Art. 5846

Plan przekształcenia przedsiębiorcy sporządza się w formie aktu notarialnego.
Otóż to 🙂 jak wyżej pisałem. Warto pamiętać, że to lakoniczne stwierdzenie „sporządza się” oznacza nie mniej nie więcej tylko tyle, że jak się nie sporządzi w formie aktu notarialnego to będzie nieważne!

Art. 5847

§ 1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.§ 2. Do planu przekształcenia należy dołączyć:1)   projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

2)   projekt aktu założycielskiego (statutu);

3)   wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;

4)   sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1.

§ 3. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

To taki trochę „techniczny” zapis mówiący o tym co musi być w planie. Warto zatrzymać się dłużej nad zagadnieniem wyceny przedsiębiorcy przekształcanego, bo nie zawsze ta wycena będzie taka oczywista. Warto pamiętać, że niejednokrotnie o rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa świadczą elementy pozabilansowe (kapitał relacji, kapitał intelektualny, itp.) – ale my w przekształcaniu polegamy na księgowych a oni na ustawie o rachunkowości (w szczególności art. 28).

Art. 5848

§ 1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

§ 2. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego wyznacza na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego biegłego rewidenta. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.

§ 3. Na pisemne żądanie biegłego rewidenta przedsiębiorca przekształcany przedłoży mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty.

§ 4. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia przedsiębiorcy sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

§ 5. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie za pracę biegłego rewidenta i zatwierdza rachunki jego wydatków. Jeżeli przedsiębiorca przekształcany dobrowolnie tych należności nie uiści w terminie dwóch tygodni, sąd rejestrowy ściągnie je w trybie przewidzianym dla egzekucji opłat sądowych.

No i proszę, kolejny minus do kolekcji.

Art. 5849

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:

1)   typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;

2)   wysokość kapitału zakładowego;

3)   zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;

4)   nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

To akurat w miarę proste 🙂 ale okupione toną papierków :).
Art. 58410 § 1. Osoby działające za przedsiębiorcę przekształcanego odpowiadają solidarnie wobec tego przedsiębiorcy, spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy.

§ 2. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponosi winy.

§ 3. Biegły rewident odpowiada wobec przedsiębiorcy przekształcanego za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kilku, ich odpowiedzialność jest solidarna.

§ 4. Roszczenia, o których mowa w § 1-3, przedawniają się po upływie trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

To bardzo „niebezpieczny” zapis. Mówi on bowiem, o tym, że przedsiębiorca w okresie lat trzech od momentu przekształcenia (wpis do KRS) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, de facto ponosi odpowiedzialność nieograniczoną – dokładnie tak samo jakby jeszcze przez te 3 lata prowadził DG. Oczywiście ta odpowiedzialność dotyczy czynów popełnionych przed lub w momencie powstawania spółki. Warto także zaznaczyć, że osoby działające z umocowania (pełnomocnicy) przedsiębiorcy również ponoszą odpowiedzialność na zasadzie winy. Ta „zasada winy” jest o tyle „dobra”, że można się od owej odpowiedzialności uchylić jeśli wykaże się, że tej winy się nie ponosi.
Art. 58411 Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej.
Tu po prostu warto pamiętać, że choć spółka jest jednoosobowa to zarząd wcale jednoosobowy być nie musi. Do zarządu mogą przecież wchodzić także osoby spoza grona udziałowców.
Art. 58412 Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej.
Niby „na wniosek” ale to nie oznacza bynajmniej, że jak zarząd nie chce to nie musi ogłaszać – musi – a spółka musi za to zapłacić – normalnie, czyli 600,00 zł.
Art. 58413 Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.
Generalnie odpowiedzialność za zobowiązania i tak trwa trzy lata. Ten zapis daje uczestnikom obrotu gospodarczego gwarancję, że nowy podmiot (ZOO) nie zwolni starego podmiotu (DG) z odpowiedzialności za zaciągnięte w toku prowadzenia firmy długi. Dlatego nawet decydując się na formę przekształcenia DG w ZOO, zamiast zamknięcia DG i przy równoczesnym otwarciu ZOO, warto pamiętać o tym by przed uruchomieniem ZOO pozałatwiać wszelkie sprawy prowadzone jeszcze w DG, popłacić długi, podpisać ugody i porozumienia, tak by ZOO wystartowało ze względnie „czystą kartą”.

 

OK, spróbujmy wyciągnąć z tego „mięso” i naszkicować harmonogram takiego przekształcenia.

Etap decyzyjny. Czyli okres zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań. Warto wszystko sobie przeliczyć i zaktualizować do indywidualnego stanu faktycznego. Należy rozważyć wszelkie możliwe okoliczności – zarówno te stricte biznesowe jak i pozabiznesowe. Dobrze jest zbadać swoje przedsiębiorstwo (audyt) oraz sporządzić biznesplan funkcjonowania przedsiębiorstwa po przekształceniu w perspektywie 3 – 5 letniej. Ponowne badanie konkurencji, naszego produktu (usług), zapytania do banków o możliwości finansowania (nawet jeśli nie zamierzamy z nich skorzystać) też są dobrym pomysłem. Być może przy okazji takiego „rachunku sumienia” okaże się, że najwyższy czas połączyć się z konkurencją (fuzja lub przejęcie) celem powiększenia rynku i osiągnięcia synergii kosztowej. A może to dobry moment by poszukać inwestora branżowego, który nie tylko da zastrzyk gotówki na rozwój, ale także wspomoże swoim know-how i kontaktami na runku. Przekształcenie DG w ZOO to nie tylko kwestia ograniczenia odpowiedzialności i tym samym obniżenia ryzyka prowadzenia firmy, ale także wejście na wyższy poziom biznesu. Zalecam więc podejście do przekształcenia polegające na powtórnej analizie całego przedsięwzięcia (modelu biznesowego) z takim nastawieniem jakby zaczynało się „od nowa”. Na tym etapie (agregacji danych i opinii) warto szeroko korzystać z wszelkiego rodzaju doradców – czy to osób zaufanych z własnego otocznia, czy to profesjonalistów (prawnicy, księgowi, doradcy podatkowi, doradcy biznesowi, etc.), a najlepiej z jednych i z drugich. Nawet jeśli będzie się wydawało, że te kilkaset złotych (kilka tysięcy? – w zależności od skali) to pieniądze „wyrzucone w błoto”, lepiej je „wyrzucić” teraz niż w momencie kiedy wejdzie się w nowy obszar bez przygotowania i przyjdzie „płacić frycowe”.

Etap wyboru specjalistów. Sami nie przeprowadzimy przekształcenia. Nawet jeśli ograniczymy się do „ustawowego minimum” i tak musimy wybrać: notariusza, księgowego i poniekąd biegłego rewidenta. Ceny są dosyć zróżnicowane, a poza tym ważne jest jeszcze to jak się z daną osobą współpracuje. Zamiast brać „pierwszego z brzegu”, warto poświęcić trochę czasu (swojego lub osoby powołanej do koordynowania przekształcenia) na wybór kogoś kto nie obciąży naszych finansów a równocześnie pozwoli szybko i sprawnie przejść przez cały proces.

Etap planowania. Sprowadzi się do przygotowania planu przekształcenia w/g ustawowych wytycznych z art. 5847Ksh, z których najistotniejsze jest ustalenie wartości bilansowej majątku DG. Do tego dochodzi projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, który musi zawierać: typ spółki (ZOO), wysokość kapitału zakładowego (minimum 5000,00 zł), nazwiska i imiona członków zarządu (art. 5849Ksh). Następnie projekt aktu założycielskiego (statut), czyli w naszym przypadku umowa spółki zgodnie z wytycznym z art 157 ksh. Wycena składników majątku (aktywa i pasywa), oraz sprawozdanie finansowe. Jako, że zamieniamy DG w ZOO, zamieniamy też Książkę Przychodów i Rozchodów na Księgę Handlową. Z księgowości uproszczonej przechodzimy do pełnej, a co za tym idzie będziemy także potrzebować księgowego z stosownymi uprawnieniami ministra finansów do prowadzenia pełnej księgowości – czyli, innymi słowy, może się okazać, że nasz dotychczasowy księgowy nie ma stosownych uprawnień i trzeba go wymienić. nieaktualne! po reformie Gowina uwalniającej zawody!

Etap działania. Plan działania wymaga formy aktu notarialnego (około 300,00 zł łącznie). Oświadczenie o przekształceniu również wymaga formy aktu notarialnego (również około 300,00 zł łącznie). Wynagrodzenie dla księgowego za wyceny i bilanse powinno zamknąć się kwotą od 1000,00 zł do kilku tysięcy złotych w zależności od skali przekształcanego przedsiębiorstwa. Natomiast wynagrodzenie dla biegłego rewidenta, to od 2000,00 zł w górę. Teraz wystarczy już tylko przygotować wszystkie wzmiankowane dokumenty i zebrać poczynione ustalenia we wniosku do KRSu. W szczegółach harmonogram wygląda następująco:

1

księgowy – bilans dla celów przekształcenia (od 1000,00 zł w górę)

2

notariusz – plan przekształcenia (około 300,00 zł)

3

KRS – wniosek o wyznaczenie biegłego do zbadania planu przekształcenia – bez formularza, opłata (około 300,00 zł)

4

biegły – ma 2 miesiące na zbadanie planu – musisz mu we wszystkim pomagać (udzielać odpowiedzi)

5

notariusz – umowa spółki (około 300,00 zł) – pamiętaj o powołaniu zarządu (!!!) + podatek PCC (0,5% wartości umowy – czyli od 5000,00 zł będzie to 25,00 zł – PCC od razu pobiera notariusz

6

notariusz – oświadczenie o przekształceniu (około 300,00 zł)

7

KRS – złożyć wniosek na odpowiednich formularzach (KRS-W3, KRS-WH, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM) i załączyć komplet dokumentów wynikający z tych wniosków; należy pamiętać o zasadzie „jednego okienka” czyli o konieczności dołączenia wniosków do GUS, US i ZUS, oraz o wniosku o ogłoszenie w Monitorze

8

KRS – wnieść opłaty – 500,00 zł za wniosek + 100,00 zł za ogłoszenie w monitorze

 

DO POBRANIA:

KRS-W3  wniosek o rejestrację sp. z o. o.

pdf

KRS-WH  sposób powstania podmiotu (do przekształcenia działalności gospodarczej w sp. z o. o.)

pdf

KRS-WE  wspólnicy

pdf

KRS-WK  zarząd

pdf

KRS-WL  prokurenci – nie trzeba tego zgłaszać jeśli nie decydujemy się  na prokurę – z resztą prokurentów można powołać w każdej chwili

pdf

KRS-WM  przedmiot działalności – w/g klasyfikacji PKD

pdf

Podsumowując. Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o., od 2011 roku jest możliwe, a od 01.01.2013 nawet poniekąd opłacalne podatkowo. Główną zaletą jest przejście koncesji i zezwoleń, a wadami są przede wszystkim koszty i długotrwałe procedury (całość może zająć spokojnie około pół roku). Niemniej jednak w pewnych okolicznościach (koncesje :)) warto się nad tą procedurą zastanowić.

Wszystkich, mających doświadczenie w powyższym temacie oraz tych mających pytania zapraszam do dyskusji na blogu.

=====> INFOGRAFIKA <=====                                           =====> OFERTA <=====

Categories: firma, prawo

Leave us a reply

Comments (10)

 • Damian 27 Sie

  Witam ! Jestem właśnie na etapie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zastanawia mnie jedna kwestia, mianowicie czy po sporządzeniu planu przekształcenia u notariusza wraz z załącznikami, istnieje możliwość zmiany treści tychże załączników, np. projektu aktu założycielskiego sp. z o.o. na etapie sporządzania już właściwego aktu założycielskiego przed notariuszem.

  Pozdrawiam,

  Reply
  • Marcin Bartyński | Przekształcenie działalności w spółkę z o. o. 13 Sty

   Czasami nawet jest konieczność zmiany aktu założycielskiego. Może np. zdarzyć się, że biegły rewident, który będzie badał bilans i sprawozdanie finansowe, doszuka się w tych dokumentach błędów i powstanie konieczność zmiany kapitału zakładowego, którego wysokość została wcześniej ustalona na podstawie błędnie sporządzonych dokumentów.

   Reply
 • Uki 2 Gru

  ile wynosi koszt biegłego?
  przy prostej i bardziej skomplikowanej firmie. od czego to zależy?

  Reply
 • Renia 8 Sty

  Witam i bardzo dziękuję za wyczerpujące i przystępnie podane informacje.
  Proszę jeszcze o informację jaki będzie koszt obsługi całego procesu przekształcenia – prawnika, bo jak sam Pan pisze (i mimo wyczerpujących informacji) sama z pewnością nie podjęłabym się tej procedury a noszę się z zamiarem takiego przekształcenia.

  Reply
  • Tomasz 26 Sty

   Pani Renato, koszt na pewno jest znaczny, ale w zasadzie przekształcenie w sp z oo nie jest procesem prostym. Wszystko zależy od wielu, wielu czynników. Ja to kiedyś robiłem, ale moja firma była takich rozmiarów, że same aktywa trwałe warte były kilka mln pln. Więc i sprawdzenie tego wszystkiego kosztowało dużo. Znalazłem w sieci cennik takiej usługi: http://przeksztalceniewspolkezoo.pl/koszt-przeksztalcenia-przedsiebiorcy-w-spolke-z-o-o/ uważam, że dla poglądu może Pani zajrzeć. Natomiast bez pomocy profesjonalnego prawnika ja bym nawet nie podchodził do procedury przekształcenia. Proszę się też nastawić na dość długi proces analizy, decyzyjny, urzędowy, itp. 🙂 Serdecznie Panią pozdrawiam! I życzę powodzenia! T.

   Reply
 • Marcin 5 Lut

  A, czy błędy, a w konsekwencji zmiany planu przekształcenia lub sprawozdania finansowego mogą spowodować, że sąd odmówi rejestracji spółki?

  Reply
 • Monika 13 Lip

  Niestety tzreba się jednak za tym nabiegać. Uchylony został art. 34 ust. 2 pkt 1a
  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wpisowi do CEIDG
  podlega m.in. informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została ona zgłoszona we
  wniosku o wpis do CEIDG. (nowy art. 25 ust. 1 pkt 18a ustawy). Wpisowi do CEIDG podlega także informacja
  o przekształceniu indywidualnego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową (por. art. 25 ust. 1 pkt 15a ustawy).
  Stosownie do treści art. 31 ust. 4 ustawy, informację tę Centralna Informacja KRS zgłasza niezwłocznie do CEIDG za
  pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia
  dokonania wpisu do KRS spółki powstałej wskutek przekształcenia indywidualnego przedsiębiorcy.
  W aktualnym stanie prawnym, pomimo przekazania omawianej informacji do CEIDG przez CI KRS, przekształcany
  przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie

  Reply
 • Marta 29 Wrz

  Witam, ja z kolei mam pytanie techniczne dot. projektu umowy sp. z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia. Standardowo w takiej umowie znajduje się zapis, że wspólnik wnosi wkład pieniężny/niepieniężny o określonej wartości, obejmując w zamian udziały. Jak to wygląda w przypadku umowy spółki powstałej w wyniku przekształcenia? Chodzi mi o relację: wkład-kapitał- wartość przedsiębiorstwa. Innymi słowy, kapitał może być określony w wartości niższej, niż wartość bilansowa przedsiębiorstwa, a jak określić wówczas wkład? Czy wkładem jest „wartość przedsiębiorstwa”?

  Reply
 • grzesiekk 20 Lip

  dobry wpis dziękuję

  Reply
to-top